Äidinkieli

1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1)
Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu. Kurssi suoritetaan mieluiten ensimmäisenä.

2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2)
Opiskelija harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja kehittyy erilaisten tekstein tuottajana. Kurssi suositellaan suoritettavaksi mahdollisimman pian 1. kurssin jälkeen.

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3)
Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Kurssi voidaan suorittaa milloin vain 1. kurssin jälkeen.

4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4)
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietojaan. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan suostuttelemaan pyrkiviä tekstejä. Kurssi voidaan suorittaa milloin vain 1. kurssin jälkeen.

5. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5)
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Kurssi suositellaan suoritettavaksi niin, että kuvaamataidon ja musiikin tyylisuuntia käsittelevät kurssit tukevat opetusta.

6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6)
Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Mikäli mahdollista, kurssi suositellaan suoritettavaksi niin, että historian Suomen historiaa käsittelevä kurssi tukee opetusta.

7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7)
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Kurssin suorittaneen opiskelijan on mahdollista osallistua myös puheviestinnän valtakunnalliseen kokeeseen.

8. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8)
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat tekstilajien ja tekstityyppien kertaaminen sekä tekstianalyysin ja siinä tarvittavien käsitteiden kertaaminen ja syventäminen. Kurssilla kerrataan myös kielenhuoltoa.

9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9)
Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason (esseekokeen) vaatimuksia.

10. Luovan kirjoittamisen kurssi (ÄI10)
Kurssilla opiskelija etsii omaa kirjallista ilmaisutapaansa ja kehittää sitä. Opiskelija tutustuu runous- ja tyylioppiin sekä kirjoittamisen teorioihin. Kurssilla kirjoitetaan runoja ja lyhytproosaa. Kurssin aikana tuotetaan mahdollisesti kurssijulkaisu.

11. Teatterikasvatuksen kurssi (ÄI11)
Kurssin opiskelijat tutustuvat teatterin tekemisen prosessiin sekä osallistujana että kokijana. Opiskelija saa itseilmaisun perusvalmiudet. Tutustutaan näytelmän lajeihin ja draaman rakenteeseen mm. tekstianalyysin kautta.

12. Kirjallisuutta draaman keinoin (ÄI12)
Kurssilla analysoidaan ja tulkitaan kurssilaisten valitsemia kaunokirjallisia tekstejä draaman keinoin.

13. Lukijan kunniakirja (ÄI13)
Lukijan kunniakirjan voi suorittaa lukemalla 20 valinnaista teosta lukion aikana. Opettajan varmennettua suorituksen opiskelija saa siitä yhden lukiokurssin. Kunniakirja suoritetaan lukion aikana, etenemistahtinsa opiskelija voi päättää itse.

Luettava kirjallisuus on jaettu neljään osioon, joista jokaisesta opiskelija valitsee luettavakseen viisi teosta. Lukemistaan teoksista opiskelija tekee muistiinpanot opettajan ohjeiden mukaan. Lisäksi opiskelija esittelee osan lukemistaan teoksista suullisesti tai kirjallisesti.

Kunniakirjaa varten luetut teokset tukevat äidinkielen opiskelua, vaikka ne eivät korvaakaan pakollisilla kursseilla luettavia teoksia. Opiskelija voi tehdä muutenkin valintojaan opintojaan tai harrastuksiaan tukien: monet teokset linkittyvät esim. uskonnon, filosofian tai historian opintoihin. Kunniakirjan tärkein tehtävä on kuitenkin innostaa opiskelijaa löytämään uusia lukukokemuksia, nauttimaan lukemisesta ja jakamaan ajatuksia lukemastaan muiden lukijoiden kanssa.

Kunniakirjan tarkemmat suoritusohjeet sekä listat kirjavalintoja varten antaa äidinkielen opettaja.