opiskelijahuolto

 

 • Opiskelijahuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista
 • opiskeluympäristön hyvinvoinnin edistämistä sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista.
 • Opisekelijahuollon tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä
 • Opiskelijoiden osallisuutta oman työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä tulee tukea. Vastuu opiskelijahuollosta kuuluu osaltaan kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

 • Huoltajilla tulee olla riittävä mahdollisuus perehtyä lukion työhön
 • Yhteistyöllä huoltajien kanssa tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.
 • Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö tulee järjestää niin, että opiskelija yhdessä huoltajiensa kanssa saa tukea opiskeluun ja hyvinvointia koskeviin kysymyksiin ja mahdollisiin ongelmiin
 • Lähtökohtana yhteistyössä on sekä aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja oman vastuullisuuden huomioon ottaminen että huolenpito tukea tarvitsevasta opiskelijasta
 • Opetussuunnitelmassa määritellään kodin ja oppilaitoksen yhteistyön periaatteet

Opiskelijahuoltoryhmä

 • Opiskelijahuoltoa voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa opiskelijahuoltoryhmässä noudattaen eri ammattiryhmiä koskevia sekä muita tietojensaantia ja salassapitoa koskevia säädöksiä
 • Opiskelijahuoltoa koskeva opetussuunnitelman osa laaditaan koulutuksen järjestäjän osoittamalla tavalla yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.
 • Opetussuunnitelmaan kootaan opiskelijahuollon järjestämistä koskevat päätökset, joita oppilaitoksen sijaintikunnan toimielimet ovat toimivaltansa rajoissa tehneet
 • Tavoitteena on yksilön tukeminen ja yhteisön toimintakyvyn säilyttäminen fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa.

Opiskelun erityinen tuki

 • Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa.
 • Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea.  Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi
 • Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu voidaan lukiolain 13 §:n mukaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja -asetuksessa, lukiolle vahvistetussa tuntijaossa sekä lukion opetussuunnitelman perusteissa ja opetussuunnitelmassa määrätään.
 • Jos opiskelija vapautetaan jonkin oppiaineen opiskelusta, hänen tulee valita sen tilalle muita opintoja niin, että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy.
 • Lukiolain 13 §:ssä tarkoitetut oppimistilanteet ja kokeet tulee järjestää siten, että opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon.
 • Jos opiskelijan kielen kehityksen häiriö tulee ilmi vasta lukiossa, tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen tulee aloittaa välittömästi.
 • Opetussuunnitelmassa määritellään, miten erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus ja tukitoimet järjestetään. Juvan lukion opinto-oppaassa on mainittu sosiaali- ja terveyspuolen yhteyshenkilöt, jotka hoitavat oppilashuoltoon liittyviä tukitoimia Juvan kunnassa. Ne löytyvät myös nettisivun yhteystiedoista.