Maantieto

Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Opiskelija oppii tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä oppii tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteessä yhdistyvät luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet.

Kurssit GE1 ja GE2 ovat pakollisia.

Syventävät kurssit

GE 3 Riskien maailma
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee luonnon ja ihmisen toimintaan sekä niiden vuorovaikutukseen liittyvät riskit, niiden seuraukset ja riskeihin varautumisen. Kurssilla opiskelija seuraa myös ajankohtaisia riskiuutisia eri medioissa sekä osaa soveltaa oppimaansa tietoa riskiuutisten arviointiin. Lisäksi opiskelija oppii ymmärtämään miten ihminen vaikuttaa omalla toiminnallaan maapallon elinkelpoisuuteen sekä ihmisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen.

GE4 Aluetutkimus
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii kartografian perusteet ja osaa kerätä tiettyyn alueeseen liittyvää tietoa mm. kartastoista, tilastoista, tietoverkoista ja muista lähteistä. Lisäksi opiskelija osaa visualisoida alueellista tietoa karttoina, diagrammeina ja kuvina sekä pystyy analysoimaan ja tulkitsemaan hankkimaansa aineistoa. Kurssilla käydään läpi myös paikkatietojärjestelmien perusteet. Kurssi GE4 suositellaan opiskeltavaksi vasta kurssien GE1 ja GE 2 jälkeen.

Soveltavat kurssit

GE5 Abikurssi (puolikurssi)
Kurssilla kerrataan kaikki aineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit. Kurssi on suunnattu niille opiskelijoille, jotka aikovat kirjoittaa ainereaalikokeessa maantieteen. Harjoitellaan aineelle tyypillisiä reaalikysymystehtäviä sekä kerrataan hyvän esseekirjoituksen tunnusmerkkejä.