opinto-ohjaus

OP1
Pakollinen kurssi

Syventävät kurssit

OP2 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta
Opinto-ohjauksen syventävän kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiuksia, parantaa hänen itsetuntemustaan ja ohjata häntä perehtymään jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin kysymyksiin, joihin muussa ohjauksessa ei ole mahdollista syventyä. Kurssin puitteissa voidaan tutustua mahdolliseen jatko-opiskelupaikkaan.

Soveltavat kurssit

OP3 Tutorkurssi, 0,5 kurssia
Kurssin tavoitteena on parantaa koko kouluyhteisön toimintaa sekä antaa opiskelijalle sellaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, joiden avulla hän pystyy helpottamaan uuden lukio-opiskelijan sopeutumista kouluyhteisön jäseneksi. Lisäksi kurssi tukee opiskelijan persoonallista kehitystä. Tutorien tehtävänä on olla ryhmänohjaajan apuna perehdyttämässä uusia lukiolaisia heidän uuteen opinahjoonsa sekä muutenkin lukion käytänteisiin. Ryhmänohjaaja ja luokan tutorit voivat sopia työnjaosta lukuvuoden alkaessa. Tutor-oppilaat toimivat myös lukionsa tiedottajina ja markkinoijina.

OP4 Opiskelutekniikan kurssi, 0,5 kurssia
Kurssilla tutustutaan moderniin oppimiskäsitykseen ja perehdytetään opiskelija opiskelutekniikan saloihin. Lisäksi kurssilla pyritään kartoittamaan kunkin opiskelijan oma oppimistyyli. Kurssilla harjoitetaan muun muassa lukunopeutta, tutustutaan eri aineiden opiskelumenetelmiin. Kurssi suoritetaan lukion aikana.

OP5 Oppilaskunta-aktiivien kurssi
Lukion oppilaskunnan hallituksessa aktiivisesti toimivat opiskelijat voivat saada oppilaanohjauksesta kurssimerkinnän. Aktiivisuudella tarkoitetaan aloitteellista, aktiivista osallistumista oppilaskunnan hallituksen kokouksiin sekä vapaaehtoista työskentelyä oppilaskunnan ja oppilaitoksen hyväksi. Puheenjohtajana, sihteerinä tai rahastonhoitajana aktiivisesti toimineet opiskelijat voivat saada kurssin yhden toimintavuoden jälkeen. Hallituksen jäseneltä vaaditaan vähintään kahden lukuvuoden aktiivinen osallistuminen. Oppilaskunnan ohjaaja, opinto-ohjaaja, lukion rehtori ja lukion luokkien luottamusoppilaat arvioivat yhdessä, kuka ansaitsee kurssimerkinnän.