Musiikki

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ymmärtämään musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Tehtävänä on tarjota elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä ja rohkaisevat häntä elinikäiseen musiikin harrastamiseen.

MU1
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Hän pohtii oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Hän tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

MU2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin.

MU3
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan.

MU4

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttä- 105 möllä, joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Sisältöjen tarkastelussa ja työskentelytavoissa painottuu monipuolisuus. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia.

MU5
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti.

MU6
Kurssi toteutetaan osana Juvan lukioteatterin produktiota. Kurssin aikana opiskelija toimii joko soittajana lukioteatteriorkesterissa tai taustalaulajana. Kurssin kuluessa opiskelija tutustuu konkreettisesti musiikkiteatteriesityksen monivaiheiseen valmistamisprosessiin, oppii ymmärtämään suurten kokonaisuuksien muodostuvan aina pienten osatekijöiden summasta ja saa valmiuksia kurinalaiseen yhteistyöhön esityksen eri osa-alueiden kanssa.

MU7
Kurssilla opetellaan moniäänistä laulua mikrofonin kanssa ja ilman, säestyksen kera ja a cappella. Perehdytään erilaisiin laulu- ja äänenmuodostustapoihin ja -tyyleihin. Kurssille osallistuvan ryhmän koosta ja kokoonpanosta riippuen suunnitellaan yhdessä sopiva ohjelmisto, jossa mukana moniäänisiä lauluja mahdollisimman monipuolisesti eri tyylejä hyödyntäen. Kurssilla valmistettua ohjelmistoa hyödynnetään esiintymällä koulu juhlissa ja/tai valmistamalla kokonainen oma konsertti.

MU8
Kurssilla opetellaan yhdessä musisointia, yhtyesoittoa mahdollisimman monipuolisesti käytettävissä olevaa soittimistoa hyödyntäen. Kerrataan ja harjoitellaan eri soittimien soittotekniikoita helpohkon harjoitusohjelmiston avulla. Kurssilla valmistettua ohjelmistoa pyritään hyödyntämään esiintymällä koulun juhlissa ja/tai valmistamalla kokonainen oma konsertti.

MU9

Tutustutaan länsimaisen pop-musiikin kehitykseen 1950-luvulta, rock-musiikin syntyvaiheista, tämän päivän trendeihin. Kurssin oppisisällössä painotutaan vahvasti kuuntelunäytteisiin, joiden avulla pyritään lisäämään opiskelijoiden valmiuksia analyyttiseen kuunteluun ja tunnistamaan eri vuosikymmenien rock- ja pop-tyylit toisistaan. Klassikkolauluihin eri vuosikymmeniltä tutustutaan myös ryhmän edellytykset huomioiden yhdessä laulamalla ja soittamalla.

MU10

Kurssin aikana käydään läpi länsimaisen taidemusiikin vaiheet varhaiskeskiajan gregoriaanisesta laulusta nykymusiikkiin. Tutustutaan eri vuosisatojen tyylikausiin ja keskeisiin säveltäjiin runsaasti kuuntelunäytteitä hyödyntäen. Pyritään lisäämään opiskelijoiden valmiuksia analyyttiseen kuunteluun ja tunnistamaan eri tyylikausien musiikkinäytteet toisistaan. Kurssin voi korvata musiikkiopiston tai kansalaisopiston vastaavansisältöisellä kurssilla.

MU11
Kurssi suoritetaan osana musiikkiopiston tai kansalaisopiston opintoja.