Historia

HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan.

HI2 Eurooppalainen ihminen

Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin tuotoksiin erityyppisen historiallisen lähdeaineiston avulla.

HI3 Kansainväliset suhteet
Kurssi tarkastelee maailmanhistorian keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia vastakohtanaan diktatuuri.

HI4 Suomen historian käännekohtia

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelunkohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.

HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan

Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. Keskeisiä aihekokonaisuuksia kurssilla ovat esihistoria, Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuripiiriin keskiajalla, uuden ajan murrosvaiheet, suurvaltakausi, vapauden ja hyödyn aika .

HI6 Kulttuurien kohtaaminen
Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta. Kurssin yksi keskeisistä tavoitteista on se, että opiskelija oppii ymmärtämään omasta kulttuurista poikkeavan vieraan kulttuurin arvomaailmaa ja elämäntapaa.

HI7 Historian kertauskurssi (½ kurssia)

Kurssilla paneudutaan tekstien ja kuvien kriittiseen analysointiin sekä kerrataan keskeisiä historian aihealueita. Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoitusten ainereaaliin harjoittelemalla esseevastausten rakennetta sekä tutustumalla mallivastauksiin. Kurssi on suunnattu erityisesti niille, jotka kirjoittavat historian ainereaalissa.