Biologia

Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biotieteet ovat nopeasti kehittyviä tiedonaloja, joiden sovelluksia hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Biologian opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää toimivan eliömaailman rakenteen ja kehityksen, ihmisen osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen ympäristössä.

BI1 ja BI2 ovat pakollisia

Syventävät kurssit

BI3 Ympäristöekologia
Kurssilla kerrataan ekologian perusteet ja tarkastellaan ihmisen toiminnan vaikutuksia elolliseen luontoon. Kurssilla käsitellään biodiversiteetin eli monimuotoisuuden merkitystä, tarkastellaan ympäristöongelmien syitä ja seurauksia ekosysteemeissä, perehdytään ihmisen muokkaamiin ekosysteemeihin, tutustutaan suomalaisiin ekosysteemeihin ja niiden erityispiirteisiin sekä tarkastellaan tulevaisuutta kestävän kehityksen näkökulmasta.

BI4 Ihmisen biologia
Kurssilla tarkastellaan ihmisen anatomista rakennetta ja fysiologisia eli eri elinjärjestelmien toimintoja. Lisäksi kurssilla tarkastellaan ihmisen lisääntymistä, perimän merkitystä sekä elimistön sopeutumis- ja puolustusmekanismeja.

BI5 Bioteknologia
Kurssilla kerrataan ja syvennetään solubiologian osaamista. Kurssilla tutustutaan mikrobeihin, kuten virusten ja bakteerien toimintaan ja lisääntymiseen. Lisäksi perehdytään geenien toimintaan, niiden siirtämiseen ja säätelyyn sekä tutustutaan eri geenitekniikoihin. Kurssilla opitaan geeni- ja biotekniikan keskeiset käsitteet. Lisäksi tutustutaan bioteknologian sovellusmahdollisuuksiin eri biotieteissä ja teollisuudessa.
Kurssi BI5 (Bioteknologia) suositellaan opiskeltavaksi vasta kurssin BI2 (Solu ja perinnöllisyys) jälkeen.

Soveltavat kurssit

BI6 Luonnonsuojelu ja ekologinen elämäntapa
Tutustutaan lähialueiden luonnonsuojelualueisiin. Retkeilykohteena tulee olemaan mm. Linnasaaren kansallispuisto. Tutustutaan luonnonsuojelun lähtökohtiin ja suojelualueiden merkitykseen ekologian kannalta. Oppilas saa vankan näkemyksen Suomen eri luonnonsuojelualueista ja niiden merkityksestä. Ekologiseen elämäntapaan tutustutaan paikallisesti ja globaalisti. Etelä-Savon alueen ekologisuuteen syvennytään tutustumalla luomutuotannon perusteisiin teoriassa ja luomutila vierailuilla.

BI7 Abikurssi (puolikurssi)
Kurssilla kerrataan kaikki aineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit. Kurssi on suunnattu niille opiskelijoille, jotka aikovat kirjoittaa ainereaalikokeessa biologian. Harjoitellaan aineelle tyypillisiä reaalikysymystehtäviä sekä kerrataan hyvän esseekirjoituksen tunnusmerkkejä.