Biologia

Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biotieteet ovat nopeasti kehittyviä tiedonaloja, joiden sovelluksia hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Biologian opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää toimivan eliömaailman rakenteen ja kehityksen, ihmisen osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen ympäristössä.

BI1 ja BI2 ovat pakollisia

Syventävät kurssit

BI3 Solu ja perinnöllisyys
Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen eli perinnöllisyyden perusteita.

BI4 Ihmisen biologia
Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan myös ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

BI5 Biologian sovellukset
Kurssilla tutustutaan mikrobeihin, kuten virusten ja bakteerien toimintaan sekä lisääntymiseen. Lisäksi perehdytään geenien toimintaan, niiden siirtämiseen ja säätelyyn sekä tutustutaan eri geenitekniikoihin. Kurssilla opitaan geeni- ja biotekniikan keskeiset käsitteet. Lisäksi tutustutaan biologian sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa pienimuotoisen biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimusksen.

Huom! Kurssi BI5 (Biologian sovellukset) suositellaan opiskeltavaksi vasta kurssin BI3 (Solu ja perinnöllisyys) jälkeen.

Soveltavat kurssit

BI6 Elinympäristöt ja lajintuntemus 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää luonnontuntemustaan erilaisista suomalaisista elinympäristöistä ja tutustuu eri elinympäristöjen lajistoon sekä oppii tunnistamaan niitä. Opiskelija oppii syvällisemmin lajien välisiä ekologisia vuorovaikutussuhteita sekä elinympäristön toimintaa. Kurssin aikana opiskelija laatii tutkielman valitsemastaan elinympäristöstä ja sen lajeista tai tekee eliökokoelman.

BI7 Abikurssi (puolikurssi)
Opiskelija syventää ja kertaa biologian lukiokurssien keskeisiä asioita sekä opettelee vastaustekniikoita erityyppisiin biologian ylioppilaskirjoituskysymyksiin.